Obra en ordre!

Formulari de sol·licitud d'inscripció

Dades de l'empresa
 1. Els camps marcats amb '*' són obligatoris.

  El logotip no pot tenir un tamany superior a 300kb.

Activitats per a les quals sol·licita la inscripció al Consta

(marqueu les que corresponguin)

 1. Adequacions a normatives
 2. Aïllament acústic
 3. Aïllament al foc
 4. Aïllaments tècnics
 5. Amianto
 6. Aplicació de resines impermeabilitzants i revestim
 7. Baixa tensió
 8. Bastides
 9. Canalitzacions de Baixa i Mitja Tensió
 10. Climatización
 11. Cobertes.
 12. Col·locadors de parquet.
 13. Conservació edificis-enderrocs
 14. Consolidació i prep.terrenys-Construcció completa
 15. Consolidació i rehabilitació d'edificis
 16. Construcció d'estacions de servei
 17. Construcció,repar. i conser. d'edificis i naus ind
 18. Constructor generalista.
 19. Disseny d'interiors i decoració
 20. Enderrocs
 21. Enrajoladors.
 22. Estacions Transformadores
 23. Estructura.
 24. Excavacions i moviments de terres
 1. Extracció-ventilació
 2. Fonaments.
 3. Fontaneria
 4. Fusteria d’alumini.
 5. Fusters.
 6. Guixaires.
 7. Il.luminació
 8. Impermeabilització de formigó
 9. Impermeabilitzacions
 10. Instal.lador generalista
 11. Instal.ladors d'ascensors
 12. Instal·ladors de climatització.
 13. Instal·ladors de domòtica.
 14. Instal·ladors de gas.
 15. Instal·ladors de piscines.
 16. Instal·ladors de telecomunicacions.
 17. Instal·ladors d’aigua.
 18. Instal·ladors d’electricitat.
 19. Instal·ladors d’energia solar.
 20. Istal.lació d'Ascensors
 21. Jardineria.
 22. Manteniment d'edificis
 23. Marbres i pedres
 24. Mobles de Cuines
 1. Morters
 2. Neteja d’obra
 3. Paviments de formigó fratassat imprès
 4. Paviments de resines continus.
 5. PCI
 6. Pintors.
 7. Projecció i execució d'obres
 8. Protecció passiva contra el foc.
 9. Ram de paleteria.
 10. Reformes.
 11. Rehabilitació
 12. Rehabilitació integral d'edificis
 13. Rehabilitacions interiors
 14. Resines i microciments
 15. Restauració de façanes
 16. Segellat
 17. Serralleria.
 18. Tancaments i Murs Cortina
 19. Tancaments.
 20. Treballs en espais confinats
 21. Treballs en tècniques verticals
 22. Urbanitzacions
 23. xarxes
Certificats de qualitat
 1. Tipus de certificat
 2. Altres
 3. Certificat d'instal·lador
 4. Desamiantat (RERA)
 5. ISO 14001
 6. ISO 9001
 7. OHSAS 18001
 8. SGE-21
 1. Organisme de certificació
 1. Data
 1. Vigència
Documentació que s'adjunta tal com indica el reglament
 1. Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 2. Certificat expedit per l’Agència Tributària d’estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions tributàries.
 3. Còpia darrera declaració de l’IVA.
 4. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i còpia del darrer rebut.
 5. Còpia de la targeta del NIF.
 6. Còpia del rebut d’abonament de la Quota d’inscripció (compte corrent: ES04 3025 0004 3114 3324 9714).Preu Quota única d’inscripció: 220€ per empreses agremiades i 320€ empreses No agremiades.
 7. Document acreditatiu dels poders del representant de l’empresa sol·licitant.
 8. Document d’alta en els epígrafs corresponents en l’IAE.
 9. Documents acreditatius del compliment dels deures de disposar d'un servei de prevenció de riscos laborals i d'un servei de vigilància de la salut. Rebut conforme s’està al corrent de pagament.
 10. Escriptura pública (original o fotocòpia compulsada) de constitució de l’empresa.
 11. Formulari de sol·licitud degudament signat.
Declaració

El sotasignat, com a representant legal de l'empresa sol·licitant, declara conèixer el reglament corresponent sigui empresa Consta o Consta+, es compromet a aplicar els procediments de Contractació, Seguretat i Salut, i de Garantia, que es defineixen en l'esmentat Reglament, i en sol·licita la seva inscripció.

Signat i segellat

Data

Avís legal

Les dades requerides en aquesta sol·licitud s'incorporaran a un fitxer, d'ús exclusiu del Consta, i s'utilitzaran per als fins propis d'aquesta sol·licitud. Totes les dades de caràcter personal seran tractades segons estableix la 'Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal'. Podeu adreçar-vos a Consta, Gran Via de les Corts Catalanes 663, 08010 Barcelona, per tal d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació.

© Copyright 2009. Tots els drets reservats ‘CONSTA’
Lloc implementat per Namastech S.L.