Obra en ordre!

Drets de l'usuari

Les empreses de Consta us garanteixen els drets a: • Rebre una oferta amb el pressupost clar i detallat de les actuacions a realitzar, llevat que hi renuncieu per escrit.

 • Que no s'iniciï l'actuació sense la vostra acceptació per escrit del pressupost.

 • Rebre una valoració per escrit de qualsevol actuació imprevista o modificació al pressupost presentat, i que no sigui executada abans de la vostra acceptació.

 • Que l'actuació contractada es realitzi en els terminis d'execució establerts en el contracte.

 • La protecció de la salut i la seguretat de les persones i dels béns de l'usuari en la realització de les obres.

 • Rebre, si fos el cas, la indemnització o reparació dels danys i perjudicis patits.

 • Rebre la factura detallada de les actuacions realitzades, per igual import als acceptats.Presentar reclamació, en cas de discrepància amb l'actuació de l'empresa.

 • Ser atès per l'empresa en les reclamacions presentades.

 • I, si és el cas, poder accedir a l'arbitratge pertinent.  

   © Copyright 2009. Tots els drets reservats ‘CONSTA’
Lloc implementat per Namastech S.L.